Verslag vergadering van 18 mei 2017

Aanwezig : Hellofs Theo , Gabriëls Jan , Stinckens Martin , Vandebroek Jos , Collings Raymond ,

Hardy Ghislain , Peeters Dirk , Vanherle Roland , Lathouwers Bic , Konings Filip.

Verontschuldigd : Schoenmaekers Veerle , Coppin Michael.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.Waarnemingen voorbije maanden.

Er zijn veel vlinders geteld de voorbije maanden. Zie waarnemingen.

Opvallend is de zeer sterke achteruitgang van de Kleine vos.

3.Kort verslag door Jan en Filip van de voorbereidende vergadering voor 6 en 7/10/2017.

Als titel werd “Koestert uw bermen” vooruitgeschoven.

Er werd gesproken over de uitnodigingen en het invullen van deze avond.

Voor zondag werd geopteerd om 2 wandelingen te organiseren.

Op 15 juni om 20 u zal het programma verder besproken worden op een

vergadering met al de milieuverenigingen.

Martin zal de uitnodigingen versturen.

4.Problemen Branderij.

Jan Gabriëls zal nogmaals proberen een onderhoud te hebben met ANB.

5.Reis Irsentall.

Martin zal een mail doen naar iedereen om te weten wie meegaat.

Roland zal een mail doen naar de gids om alles in goede banen te leiden.

Rijden zeker : Ghislain en Roland.

6.Vlinderwandeling bevolking.

Deze gaat door op 9/7 van 14 tot 17u.

Samenkomst achter de brug Eigenbilzen.( Kanaaldijkstraat )

7.Fotograferen van onze proefbermen.

Gabriëls Jan , Peeters Dirk , Vanherle Roland en Collings Raymond engageren zich

om van al onze bermen foto’s te maken om te zien hoe zich deze bermen ontwikkelen

na de aangepaste maaibeurten.

8.Monitoring bermen.

Dit jaar wordt er geen inventaris opgemaakt van onze proefbermen omdat dit na

de monitoring van vorig jaar te snel is om het verschil te kunnen zien. Monitoring

om de 2 jaar zal een duidelijker beeld geven van de veranderingen.

9.Plantengids.

Deze is besteld maar nog niet aangekomen. Wordt opgevolgd.

10.Datum volgende vergadering : 24 augustus om 19 u. in de Schepenzaal te Bilzen.