Verslag vergadering 26 mei 2016

Aanwezig : Caubergh Alfons , Konings Filip , Collings Raymond , Gabriëls Jan , Vanherle Roland ,

Stinckens Martin en Hardy Ghislain.

Verontschuldigd : Schaelenbergh Theo.

Agendapunten :

1.Verslag vorige vergadering werd goedgekeurd.

2.Bermbeheer.

Jan Gabriëls zal het verslag opmaken van de monitoring van de bermen.

Op maandag 30/5 zullen we de overige bermen monitoren om 10u samenkomst aan de milieudienst.

Er is voorgesteld om de proefbermen 0,5 meter te maaien langs de weg.Dit voorstel werd aangenomen.

In de 2de fase zal deze 0,5 meter opnieuw gemaaid worden en daarachter gefaseerd.(afwisselend per jaar)

3.Actieplan Bilzen.

Jan Gabriëls zal de planten , vogels en vlinders tellen langs de Taunusweg.

Deze strook loopt van de Caetsbeekstraat tot aan de Deense Weyerstraat.

4.Tellingen voorbije maanden.

Niet alle tellingen zijn binnen.Gevraagd is om de tellingen van de voorbije maand steeds

voor de 15de van volgende maand door te geven.

Opvallend dit jaar is de grote afwezigheid van de Kleine vos.

Ook de Gehakkelde aurelia en het Landkaartje vliegen sporadisch.

Waarschijnlijk heeft het slechte weer hier een grote invloed op.

De meeste soorten vliegen ook dit jaar 14 dagen later dan normaal.

Zie tellingen op de website.

5.Persmoment.

Op vrijdag 3/6 om 11 u zal er een persmoment plaatsvinden in verband met het onderhoud

van onze bermen.

Samenkomst aan de kerk van Hoelbeek.

De pers , het gemeentebestuur , Alebi en de vlinderwerkgroep zullen uitgenodigd worden.

Martin stuurt de uitnodigingen.

Filip Konings maakt een tekst op en stuurt deze door naar Jan Gabriëls die dan de definitieve tekst

terug aan Filip mailt.De stad kan dan een gepaste persmap klaarmaken.

6.Monitoring nachtvlinders op 3-4 en 5/6/2016

Deze activiteit zou in samenwerking met de Lieteberg georganiseerd worden.

Deze werd helaas niet opgenomen in het jaarprogramma van de Lieteberg.

Martin zal voor 2017 deze activiteit bespreken met het bestuur van de Lieteberg.

7.Studiereis naar het Irsentall op 9/7/2016.

Vertrek om 8 u aan de Kimpel.

Roland zal contact opnemen met de plaatselijke gids.

Filip zal de rekeningen van vorig jaar nakijken en doorgeven aan de Stad Bilzen.

8.Vlinderwandeling op 17/7/2016 voor de bevolking.

Samenkomst om 14 u aan de Kanaaldijkstraat te Eigenbilzen.Einde rond 17 u.

Martin maakt een klein artikel en stuurt dit door naar Filip.

Filip zal dan dit artikel plaatsen in de plaatselijke bladen.

9.Datum volgende vergadering : 4/8/2016 om 19 u in de Schepenzaal.